Board of Directors

श्री. ज्ञानेश्वर लांडगे
आमदार संस्थापक, अध्यक्ष

श्री. जयनाथ नारायण काटे
उपाध्यक्ष

श्री. विठ्ठल सोमाजी काळभोर
संचालक

श्री. शांताराम दगडू गराडे
संचालक

श्री. वसंत आनंदराव लोंढे
संचालक

श्री. शामराव हिरामण फुगे
संचालक

श्री. शिवाजी हरिभाऊ वाघेरे
संचालक

श्री. जितेंद्र मुरलीधर लांडगे
संचालक

श्री. सुनील शंकर गव्हाणे
संचालक

श्री. शरद दिगंबर काळभोर
संचालक

श्री. अमित राजेंद्र गावडे
संचालक

श्री. सचिन बाजीराव चिंचवडे
संचालक

श्री. सचिन ज्ञानेश्वर काळभोर
संचालक

श्री. चेतन बाळासाहेब गावडे
संचालक

श्री. बिपीन निवृत्ती नाणेकर
संचालक

श्री. दादू लक्ष्मण डोळस
संचालक

सौ. जयश्री वसंत गावडे
संचालिका

ॲड. उर्मिला तुळशीराम काळभोर
संचालिका

श्री. संभाजी धोंडिबा दौंडकर
संचालक

ॲड. गोरक्षनाथ नथु काळे
तज्ञ संचालक

ॲड. नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे
तज्ञ संचालक

श्री. मनेश बबन बोऱ्हाडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी